برای عمل بینی بهتر است حداقل و حداکثر سن لازم رعایت شود