عمل بینی اگر در سنین بالا انجام شود بهبودی دیرتر حاصل خواهد شد