در مشاوره قبل از عمل بینی چه موضوعاتی مطرح می شود؟