بینی‌های تازه عمل کرده بسیار آسیب پذیرتر از بینی‌های عادی هستند