عمل بینی و وضعيت روحی و روانی شخص

فهرست مطالب

در عمل بینی حالت روحی روانی اشخاص بي ترديد تأثير بسزايي دارد . چه بسيار بيمارانی كه بعداز عمل بینی باوجود نتيجه رضايت بخش , به دليل مشكلات روحی – روانی , وسواس فكري يا شخصيت هاي متزلزل و بيش از میزان تأثيرپذير از ديگران , از نتيجه عمل بینی خویش ناراضي اند .

شمار زيادي از افرادي كه خواستار جراحي زيبايي بينی می‌باشند , از نظر خویش دلايل موجهي دارند , به مانند كسب موفقيت درتشكيل زندگي زناشويی , يافتن اعتماد‌به‌نفس بيشتر دربرخوردهاي اجتماعي , جلب رضايت خانواده ودوستان و . . . . . .

دراين برهه زمانی بايد ضمن ارزيابی بيمار به وی گوشزد شود كه تغييرات ظاهري , به نجات ازدواج درحال شكست , بدست آوردن شغل جديد يا بهبود چشمگير در زندگي كمك معجزه آسايي نمي كند . در ضمن ضروري است كه افرادي كه از جراحي انتظاري غیرواقع بینانه دارند , از عمل صرف نظركنند . همچنين ضروری است كه جراحي زيبايي درافرادي كه در گیر بحران هاي شديد روحي , اضطراب يا هيجان هاي ناپايدار میباشند , به تعويق افتد .

به طورمعمول داوطلب مناسب عمل بینی فردي است كه از عمل توقع واقع بينانه اي دارد و براي انجام عمل زیر فشار ديگران نيست و مهمتر آنكه توقع تغييرات بزرگي رادر بهبود ارتباط ها فردي واجتماعي بعداز عمل خویش ندارد وقوي ترين دليلش براي انجام جراحي بينی خشنودی شخص خود باشد .

کسب اطلاعات لازم در مورد عمل بینی در مشهد